GENERELT

Salgsbetingelser for Octopus Print A/S

Hvor intet andet er anført i tilbud, ordrebekræftelser eller kontrakter, gælder følgende betingelser:

1. Tilbud:

 1. Alle tilbud er afgivet frit blivende under forbehold for ledig kapacitet på det af kunden ønskede produktionstidspunkt. Tilbud, der udtrykkelig reserverer kapacitet i et bestemt tidspunkt, forbliver kun bindende, hvis de accepterede inden 8 dage fra tilbudsdato.
 2. Tilbud er baseret på udførelse af hele den beskrevne opgave og kan ikke forventes accepteret delvis.

2. Ordreafgivelse og –annullering:

 1. Hvis ordrer, som er afgivet på grundlag af et tilbud, indeholder tillæg, indskrænkninger eller forbehold, som ikke stemmer overens med tilbudets specifikationer, er afvigelsen uforbindende for trykkeriet, med mindre dette udtrykkeligt bekræfter ordren med de afvigende specifikationer.
 2. I mangel af skriftlig ordre betragtes indlevering af trykforlæg eller andet til ordrens udførelse nødvendigt materiale som ordreafgivelse.
 3. Ved en ordres annullering under produktionen eller før produktionsstart debiteres allerede udført arbejde eller reserverede materialer og kapacitet, der ikke findes alternativ anvendelse for.
 4. Såfremt en påbegyndt ordres færdiggørelse af kunden udsættes mere end 30 dage debiteres allerede udført arbejde samt hjemtagne materialer umiddelbart.
 5. Ved en kundes død eller konkurs er trykkeriet berettiget til uden varsel at indstille igangværende arbejde og debitere alle påløbne omkostninger, medmindre boet tilkendegiver i fuldt omfang at ville hæfte for omkostningerne ved færdiggørelsen og stiller betryggende sikkerhed for betaling.
 6. Aftaler om fremstilling af tidsskrifter og andre tryksager af periodisk karakter, som ikke er bekræftet individuelt, kan af kunden opsiges med 4 ugers varsel, såfremt udgivelsen indstilles.

3. Manuskripter, originaler m.m.:
Manuskripter, originaler og andet til ordrens udførelse nødvendigt materiale leveres af kunden frit til trykkeriet.

 1. Manuskripter skal være læselige og med korrekt retskrivning og tegnsætning. For manuskripter på andre sprog end dansk, norsk eller svensk, med særlig retskrivning eller med anvendelse af fremmede alfabeter eller tegn betales ekstra efter regning. Eventuel anskaffelse af nødvendige, ikke almindelige fonte eller tegn sker for kundens regning.
 2. Skitser, layouts, opsætningsprøver, reproforsøg, dummies og lignende, som rekvireres af tilbudstager, kan af trykkeriet debiteres, uanset om ordre opnås.
 3. Såfremt originaler og lignende materialers beskaffenhed nødvendiggør større arbejdsoperationer, end trykkeriet burde have forudset ved afgivelse af tilbud, kan ekstraomkostningerne debiteres efter regning.
 4. Kunden er ansvarlig for lovligheden af og ophavsretten til alt leveret materiale.
 5. Trykkeriet er ikke forpligtet til at fremstille materiale, som efter dets skøn er af anstødelig eller injurierende karakter.
 6. Alt originalmateriale leveret af eller fremstillet for kunden, er kundens ejendom. Om forsikringspligt se § 9.5. Uanset kundens ejendomsret bevarer trykkeriet ophavsretten til alle skitser, udkast, originaler, fotos og lignende, fremstillet af trykkeriet.
 7. Returnering af originalmateriale kan først kræves efter accept af faktura.
 8. Trykkeriet er berettiget til på bagsiden eller en af kunden anvist plads i max. 6 punkt skrift at påføre tidsskrifter, brochurer, kataloger og lignende navnet på trykkeriet eller trykformidleren.

4. Korrekturer, prøvetryk m.m.:

 1. Trykkeriet leverer af teksten en ombrudt korrektur. Satsfejl, som ikke er rettet af kunden i det godkendte korrekturaftryk, er uden ansvar for trykkeriet.
 2. Til farvegodkendelse af reproarbejde leverer trykkeriet prøvetryk, Cromalin eller digital-proof. Trykkeriet er kun forpligtet til at foretage korrektioner, som er anført af kunden og rimelige i forhold til de tolerancer, der normalt er gældende for den pågældende proces.
 3. Trykkeriet kan kræve, at kunden godkender en plotterkopi af den færdige tekst- og illustrationsmontage. Placeringsfejl, som ikke er rettet af kunden i den godkendte kopi, er uden ansvar for trykkeriet.
 4. Mundtligt meddelte ændringer eller korrektioner udføres bedst muligt, men trykkeriet påtager sig ikke ansvar for korrekt udførelse.
 5. Ekstraomkostninger forårsaget af korrektioner imod manuskript eller ændringer i forhold til original, som ikke er anført ved indleveringen, debiteres efter regning.

5. Halvfabrikata og mellemprodukter:

 1. Alle for produktionen nødvendige mellemprodukter, som er fremstillet af trykkeriet og ikke tilbudt og faktureret separat, forbliver trykkeriets ejendom.
 2. Klicheer, stål- og prægestempler samt stanseforme er dog altid kundens ejendom, men trykkeriet kan ikke drages til ansvar for skader og slitage på sådanne.
 3. Trykkeriet er ikke forpligtet til at opbevare egne mellemprodukter. Såfremt sats, disketter, tekstfilm, rasterfilm, halvtonefilm, negativer, montager, digitale data, offsetplader, dybtrykcylindre eller lignende ønskes opbevaret, må dette meddeles ved ordreafgivelse. Omkostninger i forbindelse med opbevaringen debiteres efter regning.
 4. Såfremt kunden tillægger halvfabrikata, skal dette leveres med det for de færdiggørende processer nødvendige overskud. Ved underleverance af et delprodukt forbeholder trykkeriet sig ret til at debitere det bestilte oplag.
 5. Makulatur og spåner forbliver trykkeriets ejendom, også i tilfælde hvor kunden leverer papir eller karton.
 6. Såfremt papir, reproarbejder og andre halvfabrikata, leveret af kunden er af en sådan beskaffenhed, at forarbejdningen nødvendiggør større arbejdsoperationer end trykkeriet burde have forudset ved afgivelse af tilbud, kan ekstraomkostninger debiteres efter regning.

6. Tolerancer:

 1. Kvaliteten af den leverede tryksag er undergivet de for den pågældende produktionsproces normale tolerancer.
 2. Kvaliteten, herunder g- vægten pr. m², af papir, pap og lignende materialer er undergivet papirfabrikkernes normale tolerancer.
 3. Trykkeriet forbeholder sig ret til at levere bestilte oplag med følgende afvigelser:
  Oplag til 9.999: +/- 8%
  Oplag fra 10.000 til 99.999: +/- 6%
  Oplag fra 100.000 til 499.999: +/- 4%
  Oplag fra 500.000 til : +/- 2%
 4. Afvigelserne faktureres til den aftalte følgendepris. Såfremt det bestilte oplag er fastsat som minimum eller maksimum, fordobles ovennævnte tolerancer for henholdsvis plus eller minus.
 5. Trykkeriet er berettiget til af oplaget at tilbageholde det for danske biblioteker i medfør af Lov om Pressens Brug nødvendige antal prøver. Ved nummererede oplag fremstilles ekstra prøver uden nummer.

7. Priser og betaling:

 1. Priserne er i danske kroner (DKK), norske kroner (NOK) svenske kroner (SEK) eller Euro (EUR). Ved fakturering afrundes efter de i lov om afrunding givne regler.
 2. Priserne er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen mellem leverandør og modtagerland gældende valutakurs. Trykkeriet forbeholder sig ret til at ændre prisen tilsvarende.
 3. Priserne er excl. Merværdiafgift og andre statsafgifter.
 4. Priserne er beregnet på grundlag af de på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende priser på materialer og arbejdskraft; forskydninger heri før ordrens færdiggørelse medfører overensstemmende reguleringer.
 5. Fakturering sker umiddelbart efter slutlevering. Såfremt ingen leveringsinstruktion foreligger, sker fakturering ved ordrens færdiggørelse. Ved trykopgaver af periodisk karakter faktureres hver udgave som selvstændig ordre.
 6. Indsigelser mod faktura skal fremsættes omgående efter modtagelsen.
 7. Normale betalingsbetingelser er netto 30 dage fra fakturadato. Ved kontant betaling forstås indbetaling senest 5 dage fra fakturadato. Sker betaling i rater, betales eventuelle ekstraomkostninger ved 1. rate.
 8. Betalingssted er leverandørens adresse.
 9. Ved forfaldsdato forstås datoen for betalingsindgang hos leverandøren, subsidiært på leverandørens bank- eller girokonto. Ved betaling senere end fastsat i aftalen er trykkeriet berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med 3 % over den til enhver tid af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.

8. Levering:

 1. Levering sker i overensstemmelse med reglerne i Incoterms 2000.
 2. Som leveringstermin gælder tidspunktet for levering på den i leveringsbetingelserne angivne plads.
 3. Trykkeriet tager forbehold for alle leveringsaftaler, såfremt kunden ikke overholder aftalte frister for indlevering af originalmateriale, overskrider fastsatte terminer for korrektur-, plotterkopi- og prøvetryksforløb eller under produktionsforløbet meddeler forsinkede ændringer i tryksagens specifikationer.
 4. Trykkeriet er ikke bundet til de i produktionsplanen anførte mellemterminer. Disse er at betragte som orienterende og kan af trykkeriet ændres, hvor produktionsmæssige forhold gør det nødvendigt.
 5. Force majeure og andre omstændigheder, som trykkeriet ikke med rimelighed har kunnet forudse eller forventes at kunne afværge, f.eks. arbejdskonflikt, brand, maskinnedbruds, indskrænkninger i energi- eller vandforsyninger, valutarestriktioner, im- eller eksportforbud, råvaremangel og mangel på transportmuligheder, som indtræffer for trykkeriet eller dets underleverandør, fritager trykkeriet for ansvar for forsinkelse eller manglende opfyldelse af aftalen.
 6. Forsinkelse forårsaget af force majeure eller kundens misligholdelse af produktionsplaner, berettiger ikke kunden til annullering af ordren.
 7. Kunden er forpligtet til at aftage tryksagen ved den aftalte leveringstermin og kan ikke forvente oplagring på trykkeriets foranstaltning. Påtager trykkeriet sig opbevaring af færdigvarer, halvfabrikata eller originalmateriale, henligger dette for kundens regning og risiko. Foruden almindelig lagerleje vil eventuelle ekstraomkostninger til nødvendig emballering og successiv levering blive debiteret.
 8. Alle tryksager leveres bundet eller pakket i colli af en efter trykkeriets skøn passende størrelse. Særlig transportemballage, ønsket af kunden, debiteres ekstra efter regning. Emballage tages ikke retur.

9. Ansvarsbegrænsninger:

 1. Erstatning for fejl og mangler ved den leverede tryksag, forsinket levering eller anden misligholdelse fra trykkeriets side kan aldrig overstige den samlede ordresum.
 2. Trykkeriet påtager sig intet produktansvar og hæfter således ikke for indirekte tab og skader som følger af mangler i den leverede vare.
 3. Reklamationer over fejl og mangler må fremsættes umiddelbart efter de med rimelighed har kunnet konstateres.
 4. Trykkeriets ansvar for fejl i en annonce, indrykket af tredjepart, omfatter kun forhold, som væsentlig forringer annoncens funktion. Såfremt annoncen skønnes værdiløs, udgør trykkeriets erstatning højst en til annoncens areal svarende del af ordresummen. For fejl, der består i farveuoverensstemmelser i en annonce, begrænses trykkeriets maksimale erstatning til forskellen mellem prisen for en fareside og prisen for en side, trykt i tryksagens tekstfarve.
 5. Forsikringspligten til originalmateriale, halvfabrikata og færdigvarer følger ejendomsretten. For materiale, som tilhører kunden, tegnes kun forsikring på forlangende og for kundens regning.

10. Retsgrundlag:

 1. Alle aftaler er baseret på den danske aftalelov (Lovbekendtgørelse af 26. august 1996) og den danske købelov (Lovbekendtgørelse af 16. april 2002)
 2. Tvistigheder med anledning i nærværende aftale og deraf følgende retsforhold afgøres efter dansk ret af Sø- og Handelsretten i København.

2006-01-26